Báo Pháp Luật: Tổ Y tế cộng đồng đầu tiên được thành lập ngay vùng dịch Đà Nẵng

Tổ Y tế cộng đồng đầu tiên được thành lập ngay vùng dịch Đà Nẵng https://plo.vn/xa-hoi/to-y-te-cong... hihihihihi
Tổ Y tế cộng đồng đầu tiên được thành lập ngay vùng dịch Đà Nẵng

https://plo.vn/xa-hoi/to-y-te-cong-dong-dau-tien-duoc-thanh-lap-ngay-vung-dich-da-nang-1007417.html