Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Bí thư TP.HCM nói về một số đảng viên gặp khó khăn xin ra khỏi Đảng


Bí thư TP.HCM nói về một số đảng viên gặp khó khăn xin ra khỏi Đảng

https://baomoi.com/bi-thu-tp-hcm-noi-ve-mot-so-dang-vien-gap-kho-khan-xin-ra-khoi-dang/c/38774306.epi#%7Ctimeline%7Cindex11