Nghị quyết HĐND TP.HCM sát thực tiễn, hợp lòng dân


Nghị quyết HĐND TP.HCM sát thực tiễn, hợp lòng dân

https://baomoi.com/nghi-quyet-hdnd-tp-hcm-sat-thuc-tien-hop-long-dan/c/38608691.epi#%7Ctimeline%7Cindex14